स्वत प्रकाशन : प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/७९ को मन्त्रालयगत खर्च विवरण