सम्पर्क

आर्थिक मामिला मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय,

सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली

फोन न: ०९१-412036

            ०९१-412192

इमेल : stco7@fcgo.gov.np

           pfcop7@gmail.com