स्वत प्रकाशन : प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०/८१ वैशाख ३१ सम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरण