प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०/८१ कार्तिक सम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरण