प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९/८० जेठ महिना सम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरण