कार्यालयको संक्षिप्त परिचय

अार्थिक वर्ष
Body

प्रदेश सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका कार्यालयमा आर्थिक संचालन सम्बन्धी व्यवस्था  गर्ने तथा यस सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्दछ । प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्था र खर्च प्रणाली व्यवस्थितका अतिरिक्त आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा  प्रदेश संचित कोष, विनियोजन, राजश्व, धरौटी तथा सिर्जित सम्पत्ति लगायत प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षक समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।   नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी(उपसचिव) प्रमुख रहने यस कार्यालय अन्तर्गत हाल डोटी, डडेल्धुरा र कंचनपुरमा इकाई कार्यालयहरु रहेका छन् ।